MEMBER LOGIN

 • CUSTOMER CENTER
 • HELP DESK : 0505.548.1436
 • 카카오톡ID : banashop
 • OPEN : MON-FRI AM10:00-PM5:00 / LUNCH : PM12:30-PM1:30 / CLOSE : SAT, SUN, HOLIDAY OFF
 • BANK ACCOUNT
 • 신한은행 110-382-393210 예금주 : 송재환(봇서브컴퍼니)
 • 우리은행 1002-547-163062 예금주 : 송재환
 • 부산은행 096-12-038676-9 예금주 : 송재환
 • 농 협 351-0539-6704-43 예금주 : 송재환
 • 카카오뱅크 3333-01-9501349 예금주 : 송재환
 • COMPANY INFORMATION
 • 상호명 : 봇서브 컴퍼니    대표 : 송재환    개인정보책임관리자 : 송재환(mafiasjh@nate.com)
  사업자 등록 번호 : 607-19-16362    통신 판매 신고 번호 : 제 2015-부산기장-0004호 [사업자정보확인]
  주소 : 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 607 그리나오피스텔 714호    대표 전화 : 0505.548.1436    이메일 주소 : mafiasjh@nate.com
  반품주소 : 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 607 그리나오피스텔 714호    
   
COPYRIGHT (C) 2009-2021 BANASHOP ALL RIGHTS RESERVED
AND DESIGNED BY GA09 DESIGN